Charter met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Door het formulier op deze site in te vullen, stemt u in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens en geeft u EUROPEAN CAMPING GROUP, in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, toestemming om uw persoonlijke gegevens in zijn database te verzamelen en te verwerken, d.w.z. uw naam, voornamen, woonadres, telefoonnummer, opleiding, beroepservaring, diploma's, onderscheidingen, verslagen van sollicitatiegesprekken, enz. en meer in het algemeen alle informatie en persoonlijke gegevens die u spontaan verstrekt in het kader van uw sollicitatie.

EUROPEAN CAMPING GROUP informeert u dat het uw profiel ook kan verrijken met informatie over u, namelijk informatie verzameld (i) tijdens de uitwisselingen met u, hetzij schriftelijk, telefonisch of tijdens fysieke interviews en (ii) uit professionele sociale netwerken of uit elke openbare informatiebron, wanneer deze informatie het alleen mogelijk maakt om de geschiktheid van de kandidaat om de aangeboden baan te bekleden te evalueren (kwalificatie, ervaring, enz.).

Deze informatie wordt verwerkt om uw sollicitatie te beheren. Uw gegevens kunnen ook worden opgenomen in een CV-bibliotheek, waardoor EUROPEAN CAMPING GROUP u eventueel andere vacatures kan aanbieden.

Om externe en interne rekrutering te vergemakkelijken, gebruikt EUROPEAN CAMPING GROUP de software DigitalRecruiters, uitgegeven door BANKESS, om vacatures te plaatsen, sollicitaties te verzamelen en ze te beheren.

EUROPEAN CAMPING GROUP is verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens en BANKESS treedt op als onderaannemer.

Gezien het doel, dat bestaat uit de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten die reageren op vacatures en de integratie van gegevens over kandidaten in de CV-bibliotheek van EUROPEAN CAMPING GROUP, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk om de legitieme belangen van EUROPEAN CAMPING GROUP te behartigen, namelijk het beheer van haar wervingsprocessen, evenals de uitvoering van precontractuele maatregelen die mogelijk bestaan tussen EUROPEAN CAMPING GROUP en kandidaten die reageren op haar vacatures.

Deze gegevens worden gehost in Frankrijk en zullen worden doorgegeven aan de rekruteringsverantwoordelijken binnen EUROPEAN CAMPING GROUP om hen in staat te stellen uw kandidatuur te bestuderen.

De antwoorden die overeenkomen met de velden gemarkeerd met een sterretje zijn verplicht en het niet antwoorden kan de verwerking van uw sollicitatie in gevaar brengen. In de andere gevallen zijn ze facultatief en hebben ze geen invloed op het onderzoek van uw kandidatuur.

Door de voorwaarden van dit Handvest te accepteren, geeft u EUROPEAN CAMPING GROUP toestemming om, indien nodig, uw persoonlijke gegevens door te geven aan andere bedrijven van de groep, inclusief bedrijven die zich buiten de Europese Unie kunnen bevinden, met als doel uw kandidatuur te beheren en zijn CV-bibliotheek te verrijken. EUROPEAN CAMPING GROUP verklaart dat het de nodige maatregelen heeft genomen om de overdracht buiten de Europese Unie te controleren en om uw persoonsgegevens te beschermen. U kunt, op eenvoudig verzoek aan EUROPEAN CAMPING GROUP, volledige informatie vragen over de doorgegeven gegevens, de precieze ontvangers van de informatie en de geïmplementeerde middelen om deze doorgifte te controleren.

De persoonlijke gegevens van externe kandidaten worden bewaard voor een maximumperiode van 2 jaar na het laatste contact met onze rekruteringsafdeling, waarbij het begrip laatste contact wordt opgevat als de datum waarop u instemde met het verzamelen van uw gegevens. In het geval van interne sollicitaties worden uw gegevens bewaard zolang u bij het bedrijf in dienst bent.

Wij informeren u dat de gegevens die op u betrekking hebben, worden geautomatiseerd en op vertrouwelijke wijze worden verwerkt, waarbij beveiligings- en vertrouwelijkheidsgaranties zijn genomen om de online geplaatste persoonlijke gegevens te bewaren.

In haar hoedanigheid van onderaannemer van EUROPEAN CAMPING GROUP, is BANKESS gemachtigd om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is, in het bijzonder in het kader van haar taken voor het beheer en onderhoud van de carrièresite en de applicatiemanagementtool van het Bedrijf, maar mag deze gegevens niet doorgeven aan haar eigen onderaannemers zonder eerst toestemming van het Bedrijf te hebben verkregen. BANKESS kan verplicht worden om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een gerechtelijke instantie, op verzoek van deze laatste.

U kunt uw recht op bezwaar tegen, toegang tot, rectificatie van en verwijdering van uw persoonsgegevens te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer - DPO) van de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres: dpo@europeancampinggroup.com.

U hebt ook het recht om EUROPEAN CAMPING GROUP te vragen om u al uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te sturen.

In elk geval en indien nodig hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, Commission Nationale Informatique et Libertés (www.cnil.fr).